Kolejne nabrzeże Portu Gdynia trafiło na deski kreślarskie

Kolejne nabrzeże Portu Gdynia trafiło na deski kreślarskie

21 września 2019 | Źródło: Port Gdynia
PODZIEL SIĘ

W pierwszej połowie września Przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. podpisali umowę na projektowanie przebudowy kolejnego nabrzeża – Nabrzeża Indyjskiego.

Fot. Port Gdynia / Tadeusz Urbaniak

Spółką, która wygrała postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, jest gdańska pracownia projektowa - Aquaprojekt, odpowiedzialna za projektowanie w ramach wielu innych projektów inwestycyjnych w Porcie Gdynia. Przedmiotowy kontrakt opiewa na kwotę 582.528,00 zł brutto.

Zakres prac projektowych, realizowanych przez Aquaprojekt, obejmuje przebudowę Nabrzeża Indyjskiego na odcinku 536 m, od narożnika z Nabrzeżem Norweskim, w kierunku Nabrzeża Rotterdamskiego, celem przystosowania do głębokości -15,5 m. Jednocześnie przebudowana zostanie, przylegająca do nabrzeża, nawierzchnia drogowo-kolejowa.

Inwestycje ZMPG S.A., dotyczące Nabrzeża Indyjskiego, nie ograniczają się jedynie do fragmentu, objętego dofinansowaniem ze środków unijnych. Aktualnie odebrana została dokumentacja projektowa dla zadania, obejmującego pozostałą część nabrzeża, gdzie modernizacji podlegać będzie linia cumowniczo-odbojowa i oczekujemy na wydanie decyzji pozwolenia na budowę.” – mówi Wiceprezes Pan Grzegorz Dyrmo.  „Równocześnie nawierzchnia drogowo-kolejowa, przylegająca do tej części Nabrzeża Indyjskiego jest w trakcie modernizacji” – dodaje Wiceprezes.

Powyższe zadanie pn.: „Przebudowa Nabrzeża Indyjskiego w Porcie Gdynia” stanowi integralną część przedsięwzięcia inwestycyjnego pt.: „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etapy I i III oraz Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etapy II i III”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków unijnych, z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie: 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Poddziałanie: A Transport morski.

Umowa o dofinansowanie, nr POIS.03.02.00-00-0070/18-00, została podpisana z Centrum Unijnych Projektów Transportowych dnia 28 grudnia 2018.