Trakcja PRKiI SA: Brak współpracy ze strony ZDW w Bydgoszczy przyczyną odstąpienia od umowy.

Trakcja PRKiI SA: Brak współpracy ze strony ZDW w Bydgoszczy przyczyną odstąpienia od umowy.

22 maja 2019 | Źródło: Trakcja PRKiI
PODZIEL SIĘ

Brak współpracy ze strony ZDW w Bydgoszczy przyczyną odstąpienia od umowy na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 548 na odcinku Stolno - Wąbrzeźno. W dniu 22 maja 2019 r. Trakcja PRKiI S.A. złożyła do Zarządu Dróg Wojewódzkich zawiadomienie o odstąpieniu od umowy.

Fot. Trakcja PRKiI

„Zdecydowaliśmy się na odstąpienie od umowy po wyczerpaniu wszelkich prób rozwiązania problemów na drodze dialogu. Kontrakt był przygotowany w oparciu o założenia ruchu sprzed 12 lat i nieaktualne wymagania techniczne. Wykonawca zaproponował rozwiązania mające dostosować inwestycję do obecnych realiów i realizację związanych z tym robót dodatkowych. Mimo wielokrotnych propozycji rozwiązania sytuacji podejmowanych w okresie ostatnich pięciu miesięcy, władze województwa nie wyraziły zainteresowania spotkaniem z przedstawicielami wykonawcy” - mówi Robert Kuczyński rzecznik Trakcji PRKiI.  

Po podpisaniu umowy, wykonawca wielokrotnie zwracał uwagę na nieaktualne analizy ruchu wykonane jeszcze w 2007 roku. Najnowsze badania wykonane przez Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy wskazują, że po oddaniu do użytku inwestycji, natężenie ruchu kołowego na drodze -  zwłaszcza samochodów ciężarowych - będzie spełniać kryteria wyższej kategorii ruchu niż zaplanowano: KR 5 wobec projektowanej KR-4. Oznacza to, że droga wybudowana według nieaktualnych założeń będzie podlegała  większym obciążeniom, a więc ulegnie szybszemu zużyciu i niebezpiecznym odkształceniom, np. poprzez pojawienie się pęknięć i kolein. Taka okoliczność negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo ruchu, dopuszczalną  prędkość, a przede wszystkim stworzy ryzyko utraty dofinansowania ze środków unijnych - wobec nieuzyskania tzw. okresu trwałości inwestycji.

Ponadto po rozstrzygnięciu przetargu i analizie dokumentacji ujawniliśmy, że Warunki techniczne wskazane w opracowanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej są inne niż aktualnie obowiązujące. W szczególności dotyczyło to Wytycznych technicznych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych WT-2 oraz katalogu typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych. Realizacja kontraktu zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego warunkami oznaczałaby złamanie przepisów i podstawę do odmowy przyjęcia wykonanych prac na etapie odbioru.

ZDW Bydgoszcz był o tej konieczności informowany wielokrotnie, w tym również o fakcie, iż zmiana warunków realizacji niesie za sobą również konieczność zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającą ze zwiększonych kosztów wykonania prac z powodu zmiany (dostosowania) wymagań do aktualnie obowiązujących. Mimo braku reakcji ze strony zamawiającego, wykonawca realizował prace na pozostałych odcinkach, w tym m.in. prace brukarskie, rozbiórkowe, ziemne, jak również roboty dodatkowe zlecone i potwierdzone przez zamawiającego o wartości 6 mln zł, za które zapłaty odmówiono.

Trakcja PRKiI S.A. uważa, że kontynuacja robót w oparciu wspomnianą umowę pozwoliłaby  na zakończenie kontraktu do końca 2019 r., co jest rozwiązaniem najkorzystniejszym z punktu widzenia gospodarowania środkami publicznymi oraz minimalizującym okres występowania niedogodności dla kierowców i mieszkańców, występujących podczas prowadzania prac.  

Jednak wobec braku woli współpracy ze strony zamawiającego oraz odmowy podjęcia rozmów zmierzających do rozwiązania problemu, Trakcja PRKiI S.A. jest zmuszona do odstąpienia od umowy.

 

PODZIEL SIĘ